در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 22693

حمید امامی

بورد تخصصی رادیوانکولوژی

شنبه تا چهارشنبه12:00-9:00 و 18:00-16:00 /نحوه رزرو نوبت: تماس تلفنی با منشی کلینیک


کلینیک رهجویان سلامت اصفهان
فاز دو، طبقه 2-
شماره تماس:9-03135548061
بیمه های طرف قرارداد: